Produkter

Välkommen till det 21:a århundradet

Unikt genombrott för den professionella personbedömningen

Saville Assessment Wave är det mest betydelsefulla framsteget som gjorts inom den professionella testutvecklingen under de senaste trettio åren. Saville Assessment Wave visar en persons motivation, talang och föredragen verksamhetskultur i en och samma modell. Att kunna skapa ett sammanhang mellan dessa interaktiva och väsentliga områden är en avgörande faktor för att uppnå konkurrensmässiga fördelar för en verksamhet idag.

Större precision och integrering

Utan att bruka mer tid på administration kan du nu genomföra en mer precis testning än du tidigare gjort med mer traditionella personlighetstest. Det finns två versioner av Saville Assessment Wave. Saville Assessment Wave Professional Styles tar ungefär 45 minuter att fylla i och ger 108 beskrivningar av olika beteenden. Saville Wave Focus Styles tar ungefär 15 minuter att fylla i och ger 36 beskrivningar av olika beteenden. Testerna visar både talang och motivation.

Bättre beslut genom bättre förutsägelse

Saville Assessments omfattande validitetsforskning är optimalt använd i expertrapporten. Således förutsägs kandidatens kompetensprofil och därigenom dennes framträdande styrkor och utvecklingsområden, som kan vara relevanta att fokusera på i förbindelse med urval eller utveckling. Historiskt sätt är det första gången som ett test blir validerat i samband med testets konstruktion och att det fortlöpande automatiskt hålls uppdaterat.

Förbättra din noggrannhet i rekrytering och coaching

Genom att jämföra vad individen uttrycker sig vara motiverad av i relation till vad hen är bra på (Motivation och Talang), kan rekryterare/coach avslöja eventuella konflikter och faktorer som kan hindra arbetsprestationen och utvecklingen. Dessutom ger den forskningsbaserade rapporten Wave Arbetsroller insikter om individens lämpliga och mindre lämpliga roller när det gäller samarbete med andra.

Genom att jämföra vad individen säger, vad som motiverar dem och vad de ser att de är duktiga på (”Talent Motivation Split”), upptäcker du snabbt eventuella konflikter och faktorer som kan vara hämmande för utvecklingen. Härutöver ger vår forskningsbaserade modell på 16 typer, insikt i en persons bidrag till ett team, ledarstil, förändringsledning och kulturella synergier.

Få inflytande på företagets resultat genom innovation

Entreprenörspotentialrapporten är utvecklad tillsammans med Professor David Hall och är baserad på hans bok ”In the Company of Heroes”. Den bryter ”Entrecode ®” – DNA av framgångsrika entreprenörer.

Använd dig av entreprenörspotentialrapporten för att fokusera verksamheten på innovation och skapa en prestationsorienterad kultur, som riktar verksamheten på resultat.

Revolutionerande tillvägagångsätt

Professor Peter Saville, upphovsmannen till SHL’s OPQ ®, och ett team på 40 psykologer, matematiker och IT­ utvecklare har använt två år till att utveckla ett antal nya och flerdimensionella utvärderingsredskap, som har ändrat sättet hur verksamheter testar, rekryterar, utvecklar och leder sina anställda.

Få – med högre precision – ögonen på talanger och potentialer

Med Saville Assessment Wave upptäcks talang och motivation på ett sådant sätt att det direkt kan kopplas till kompetens och arbetsprestation. Wave Professional Styles har en osedvanlig hög reliabilitet och validitet.

Värdera matchningen mellan person och arbete, samt person och kultur

Med Saville Assessment Wave upptäcks samtidigt talang och motivation. Detta ger en möjlighet att matcha person mot arbete och person mot verksamhetskultur.

Mer information på kortare tid med en avancerad algoritmteknologi

Dynamisk mätning och avancerade algoritmer gör det möjligt att testa på kortare tid. Samtidigt ger Saville Assessment Wave mer information med större precision.

Ger tydligare insikter för coaching och feedback

Skillnaden mellan Talang och Motivation visar ”blinda fläckar” och öppnar möjligheter för genombrott i coachingen.

Förminskad risk för fusk

Vårt dynamiska normativa och ipsativa format minimerar risken att man ”förskönar” sitt resultat. Därutöver så sker det en mätning av överensstämmelsen mellan de normativa (det vill säga hur man agerar normalt) och ipsativa (det vill säga hur man agerar när man sätts under press) svaren. Då kan man se om testagarens svar är konsekventa när det gäller rangordning. Detta gör att fusk kan uppdagas lättare.

Tillgång till flera språk

Saville Assessment Wave är utvecklat internationellt från början och har blivit översatt och standardiserat till många olika språk.

Identifiering av talang och motivation

Saville Wave är det enda testet på marknaden som visar talang och motivation samtidigt. Detta ger möjlighet att se matchningen av individen mot rollen, samt matchningen av individen mot företagskulturen.